Gedragsregels All In

Gedragsregels

1. Inleiding

De gedragscode is gericht op het bevorderen van sportiviteit en respect in de sport. Dit gaat verder dan alleen datgene wat tijdens wedstrijdsituaties in het veld gebeurt. Ook de wijze waarop er met medespelers wordt omgegaan, de tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers aanmoedigen en het taalgebruik in de club, valt onder de aandacht van sportiviteit & respect. Op zich geen bijzondere afspraken want deze regels vallen onder normaal sportief gedrag. Deze regels vormen een gezonde basis voor veel plezier en respect voor iedereen bij de honk- en softbal vereniging ALL IN.

Sportiviteit en respect, waar gaat het om?

2. Omgang met regels (willen en kunnen houden aan regels)

 • geschreven regels: je houden aan de spelregels en clubregels (zie huishoudelijk reglement (volgt));
 • ongeschreven regels: je houden aan de algemeen geldende gedragsnormen die niet altijd beschreven zijn;

3. Omgang met anderen

 • het gedrag t.o.v. anderen: medesporters, tegenstanders, scheidsrechters, publiek, etc.
 • het effect van jouw gedrag op anderen: jouw (positieve / negatieve) gedrag heeft (positieve / negatieve) invloed op anderen

4. Gelijkheid van kansen

ALL IN streeft er naar om ieder lid van de vereniging gelijke kansen te bieden, qua trainingstijd, niveau, mogelijkheden, etc

5. Uitgangspunten

 • Iedereen in de sport is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag daar ook op aangesproken worden (individuele verantwoordelijkheid).
 • Maar niet alleen individuen zijn verantwoordelijk voor fair gedrag, ook als groep en/of vereniging hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker wordt om aan persoonlijk sportief gedrag te werken. ALL IN zal dus sporters stimuleren zich aan de spelregels te houden.
 • Voor alle coaches, trainers, commissie- en bestuursleden is/wordt een Verklaring van Goed Gedrag aangevraagd.

6. Gedragscode

 • ALL IN wil ongewenst gedrag beperken en stelt gedragscodes op bij de vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels zijn in codes vastgelegd.
 • Door middel van deze gedragscodes vast te leggen en duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

7. Algemene gedragscodes

 • Respecteer de regels van je sport;
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport;
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport;
 • Samen staan voor een faire sport.
 • Uit kritiek op de daarvoor bestemde plaatsen. Spreek in eerste instantie trainer, bestuur dan wel vertrouwenspersoon aan in plaats van ongenuanceerd binnen en buiten de vereniging meningen te verkondigen. Dit komt de naam van de vereniging niet ten goede.

8. Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

a. Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je vereniging.
 2. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 3. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 4. Vier een overwinning met teamgenoten en staf en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 5. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 6. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 7. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 8. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten.
 9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 10. Scheld geen medespelers / staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen. Maak deze bespreekbaar.
 11. Bedenk goed dat iedereen in en om het team evenveel respect verdient en handel daar dan ook naar.
 12. Bespreek geen (gevoelige) teaminformatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat zaken die binnen het team horen ook binnen het team blijven.
 13. Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld voor een training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met eventuele ongemakken.
 14. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.

b. Toeschouwers van ALL IN

 1. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 2. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 3. Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand wanneer er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training.
 4. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 5. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 6. Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 7. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

c. Kader

 1. Alle trainers, begeleiders en andere veld officials moeten zich bewust zijn van hun rol en voorbeeldfunctie voor jongeren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

d. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 2. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 3. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

e. Gedragsregels seksuele intimidatie voor begeleiders (Conform de richtlijnen van NOC*NSF)

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

9. Algemeen

In bovengenoemde gedragscode zijn veel relevante zaken opgenomen die ervoor moeten zorgdragen dat een ieder binnen het team met plezier deelneemt en sport binnen ALL IN. Binnen deze gedragscode zijn er misschien aandachtspunten die niet zijn opgenomen.
Laat hier dan altijd je gezonde verstand spreken.

10. Vertrouwenspersoon

All In heeft een vertrouwenspersoon waar je je verhaal kan doen. Je leest op de pagina Vertrouwenspersoon meer over wie dit is en hoe je haar kan bereiken. Wil je met een externe partij praten over iets wat is gebeurd? Dat kan ook, neem dan contact op met Centrum Veilige Sport

11. Bestuur en TC

Het Bestuur en Technische Commissie van ALL IN alsmede de trainers van de betreffende teams staan volledig achter deze gedragscodes.

 • Bij overtreding van deze gedragscodes wordt een speler in eerste instantie aangesproken door de trainer, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie.
 • Bij herhaling van overtreding van deze gedragscodes wordt een ieder uit het desbetreffende team verwijderd. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en trainer of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn. Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis.
 • Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot dezelfde maatregelen.
 • Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd.

Comments are closed.